Naar overzicht

Veel bedrijven en overheidsinstellingen hebben hun informatiebeveiliging niet op orde. Tot die alarmerende conclusie komt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het jaarlijkse rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2019.

Verstoring en sabotage

De waarschuwende woorden staan in het recent verschenen Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019. Volgens Nationaal Coördinator Pieter-Jaap Aalbersberg ligt zelfs ontwrichting van de maatschappij op de loer:

“Landen als China, Iran en Rusland hebben offensieve cyberprogramma’s gericht tegen Nederland. Dit betekent dat deze landen digitale middelen inzetten om geopolitieke en economische doelstellingen te bereiken ten koste van Nederlandse belangen. Verstoring en sabotage hebben de meeste impact op de nationale veiligheid vanwege de potentieel maatschappij-ontwrichtende effecten.”

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg | Foto: Lex van Lieshout/ANP

Impact storingen en uitval enorm

Die ontwrichting zit hem volgens de coördinator met name in de grote afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen. We hebben niets om op terug te vallen, waardoor storingen en uitval een enorme impact hebben. En juist door die toegenomen digitalisering zal het aantal cyberaanvallen (en bijbehorende schade) de komende jaren verder groeien.

Omdat het terugdringen van die cyberdreigingen een schier onmogelijke opgave lijkt, moet de focus vooral liggen op het vergroten van de weerbaarheid. De juiste cybersecurity maatregelen worden op dit moment vaak nog niet genomen, uit kosten en baten oogpunt (deze zijn vaak ongelijk verdeeld) of omdat gewoonweg niet duidelijk is hoe kwetsbaar de organisatie eigenlijk is.

Volle kracht vooruit

Het structureel achterblijven van de weerbaarheid maakt organisaties kwetsbaar. Enerzijds is er een gebrek aan basismaatregelen, maar ook de toenemende complexiteit en connectiviteit in het ICT-landschap zorgt ervoor dat bedrijven en overheden nog te vaak succesvol worden aangevallen.

Aalbersberg: “De effecten van de forse investeringen vanuit de overheid en het bedrijfsleven, de nieuwe meldplicht cybersecurity en strengere wet- en regelgeving zullen de komende jaren zichtbaar moeten worden. We hebben veel stappen gezet, maar gezien de snelheid van ontwikkelingen om ons heen moeten we volle kracht voluit.”

Cybersecurity als opdracht aan de maatschappij

Het investeren in cybersecurity is volgens de coördinator geen vraag meer, maar een opdracht aan de gehele maatschappij, van de overheid tot het bedrijfsleven en de wetenschap.

Het gehele rapport ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2019’ kunt u hier lezen.

Naar overzicht

Lezers reacties

0 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *